درباره کنفرانس

  تاریخ معماری و شهرسازی معاصر ایران همواره تحت تاثیر تحولات،تغییرات و نوسانات معماری و شهرسازی اروپا بوده و هست.منظور حدود یکصد و پنجاه سال اخیر از تاریخ ایران است که معماری و شهرسازی اصیل و گران طبع ایران باستان ،هخامنشی،ساسانی،سلجوقی،صفویه و .... از اواسط دوره قاجاریه تحت عنوان "تجدد گرایی"جای خود را به یک سلسله تقلیدهای سطحی و نا به جا داده است:چه معماری "عشق به فرنگ"که پس از سفر ناصرالدین شاه به اروپا متداول گردید ،چه معم...

ادامه مطلب

اخبار

حامیان